دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1395

رستم فتحی؛ عابد آذین بخش؛ فربد فتوحی؛ بهرام قمری


2. معرفی دو ژنوتیپ جدید گندم در شرایط آبی و تنش خشکی مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1395

محمد صادق خاوری نژاد


3. تعیین ارزش غذایی اکوتیپ‌های بومی گیاه علوفه ای اسپرس Onobrychis viciifolia Scop.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1395

همتعلی انصاری؛ سید مرتضی ابطحی


4. تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1395

علی اصغر عزیزی؛ محمدرضا داداشی؛ فاطمه شیخ


5. اثر روغن‌های فرار گیاهی در کنترل برخی قارچ های بیمارگر غلات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1395

لیلا نظری؛ زهرا زینتی


6. تاثیر عارضه خشکیدگی گل‌آذین ساقه اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1395

ابوالفضل فرجی


7. مروری بر مدل‌های پیش‌آگاهی بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1395

محمدعلی آقاجانی


8. بررسی پایداری ارقام مختلف کلزا تحت شرایط تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1395

کامی کابوسی؛ ابوالفضل فرجی؛ محمد شامیاتی