تماس با ما

آدرس دفتر نشریه: گرگان- خیابان شهید دکتر بهشتی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان- بخش تحقیقات زراعی و باغی- کد پستی:4915677555

تلفن: 32170069- 017

نمابر: 32174813-017

آدرس پست الکترونیکی:  golresj@gmail.com    

وب سایت: http://raicp.areo.ir و http://www.ganrrc.org.ir


CAPTCHA Image