به اطلاع کلیه نویسندگان مقالات نشریه الکترونیکی

 

«یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی»

 

می رساند دفتر مجله در حال حاضر به دلایل فنی از دریافت مقاله معذور می باشد.

 

97/2/25

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی