اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقالات ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری انتشار یافته باشد و همچنین نگارندگان محترم مقالات، باید از ارسال همزمان مقاله به نشریه دیگر در مدت زمان بررسی مقاله تا دریافت نتیجه نهایی اجتناب نمایند. مقالاتی که چکیده آن ها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده اند، مستثنی هستند.