اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سیدعلی حسینی(رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان)

مرتع داری استادیار- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

www.ganrrc.org.ir/
hosaynialiyahoo.com

سردبیر

دکتر ابوالفضل فرجی

زراعت دانشیار- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

www.ganrrc.org.ir/
abolfazlfarajiyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر محمدعلی دری

اکولوژی گرایش گیاهان دارویی استادیار- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

www.ganrrc.org.ir/
mohamaddoriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکترافشین سلطانی

زراعت استاد-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sites.google.com/site/afshinsoltani
afsoltaniyahoo.com

دکترجهانفر دانشیان

زراعت استاد-موسسه تحقیقات،اصلاح و تهیه نهال و بذر

j_daneshianyahoo.com

دکترامیرحسین شیرانی راد

زراعت استاد-موسسه تحقیقات،اصلاح و تهیه نهال و بذر

shirani.radgmail.com

دکتر عباس بیابانی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار- دانشگاه گنبد کاووس

abs346yahoo.com

دکتر ابولفضل فرجی

زراعت دانشیار- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

www.ganrrc.org.ir/
abolfazlfarajiyahoo.com

دکتر حسن مختارپور

تولید و فیزیولو‍ژی گیاهان زراعی استادیار- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

www.ganrrc.org.ir/
mokhtarpour2009yahoo.com

دکتر سامیه رئیسی

زراعت استادیار- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

www.ganrrc.org.ir/
saraeisiyahoo.com

دکتر الهام فغانی

فیزیولوژی گیاهی استادیار- موسسه تحقیقات پنبه کشور

www.ganrrc.org.ir/
elhamfaghanibiogmail.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر نورمحمد آبیار

اقتصاد کشاورزی استادیار- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

abyarnmyahoo.com

کارشناس نشریه

مهندس شیما یازرلو

اقتصاد کشاورزی کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

shima1978_82yahoo.com
01732170069

مدیر وب سایت

مهندس علیرضا برسلانی

کارشناس ارشد تغذیه دام

a.barsalanigmail.com