درباره نشریه

مجله تخصصی با عنوان «یافته ­های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی» نشریه الکترونیکی است که با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (نامه شماره 13064/94 مورخ 17/6/ 94) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نامه شماره 114407/18/3 مورخ 15/6/94) توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به­ صورت دو فصلنامه (دو نوبت در سال) منتشر می­ گردد. مقالات به صورت آن لاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می­ شود. مقالات ترویجی (Research Papers) که در زمینه علوم به ­زراعی و به نژادی، به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده باشند و قبلاً در نشریه دیگری انتشار نیافته و یا به­ طور هم­زمان به دیگر نشریات ارسال نشده، قابل بررسی می­ باشند. مقالاتی که چکیده آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده ­ا­ند، مستثنی هستند. نشریه از پذیرش یادداشت علمی (Short Communication Letter) یا مقاله کوتاه معذور است.