اهداف و چشم انداز

- کمک به ارتقای سطح فرهنگی و دانش علمی و فنی پژوهشگران،متخصصان،کارشناسان، دانشجویان و دانش پژوهان در عرصه تولید و فرآوری مربوط به گیاهان زراعی

 - کمک به ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی و ترویجی و همچنین میان پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته­ ها و تجربه ­ها و کسب دستاوردهای تازه علمی.

 - کمک به مسأله یابی و حل مشکلات فنی در زمینه محدودیت های موجود در راه توسعه گیاهان زراعی کشور.