همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر محمدعلی دری

اکولوژی گرایش گیاهان دارویی استادیار- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

mohamaddori@yahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر نورمحمد آبیار

اقتصاد کشاورزی استادیار- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

abyarnm@yahoo.com

کارشناس نشریه

مهندس شیما یازرلو

اقتصاد کشاورزی کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

shima1978_82@yahoo.com
01732170069

مدیر وب سایت

مهندس علیرضا برسلانی

کارشناس ارشد تغذیه دام

a.barsalani@gmail.com