دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-78 
3. تأثیر سیلیس و نیتروژن بر بلاست، سوختگی غلاف، کرم ساقه‌خوار و عملکرد

صفحه 23-30

الهیار فلاح؛ ترانه اسکو؛ وحید خسروی2؛ مهدی رستمی درونکلایی2