دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396 
6. عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید گندم، استان گلستان

صفحه 102-119

نصیبه رضوان طلب؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ رضا دیلم صالحی